تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

ابراهیممسیر ایمان

ابراهیم به عنوان “پدر ایمان” شناخته می شود. او چیزهای بسیاری به آسانی به دست آورد زیرا که به آنچه که خدا به او گفته بود ایمان داشت. خدا از ابراهیم خشنود بود زیرا که ایمان داشت. و خداوند به او و فرزندانش برکت داد. با ایمان به عیسی مسیح ما نیز فرزندان ابراهیم هستیم و در وعده های او سهیم هستیم. این وعده ها به ما نیز تعلق دارند

وعده خداوند

یک لیست از چیزهایی که خدا به ابراهیم وعده داده را تهیه کنید

چرا ابراهیم درستکار و پارسا شمرده می شد؟

فرزندان حقیقی ابراهیم چه کسانی هستند؟

چه کسی از طریق ابراهیم برکت داده خواهد شد؟

چه کسی می تواند در برکت و وعده ابراهیم سهیم شود؟

رابطه ابراهیم با خدا و چگونگی تاثیر آن بر ما

رابطه ابراهیم با خدا بر چه پایه ای بنا شده بود؟

ابراهیم پدر چه چیزی هست؟

ایمان ابراهیم در وعده خدا را چگونه توصیف می کنید؟

ایمان ابراهیم به خدا برای ما به چه معنی است؟

تمامی وعده های خداوند انجام شد

شرح دهید که چگونه وعده خدا محقق شد و محقق می شود؟

نحوه انجام وعده های خداوند را شرح دهید

وعده ها به چه کسی تعلق دارند؟

بپرسید

ایمان ابراهیم چگونه به شما الهام می بخشد؟

کاربرد

خدا به شما چه وعده هایی داده است؟

در چه زمینه هایی می توانید ایمانتان را افزایش دهید؟

دعا

خداوندا، دعا می کنم که ایمانم بیشتر شود. می خواهم مطمئن به وعده های تو بمانم و بدانم که تو آنها را محقق می کنی

آیه کلیدی

Study Topics