رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

تعمید در روح القدسشواهد اصلی پر شدن یک نفر از روح القدس نشانگر قدرت و عظمت خداوند و امین بودن او است. این امر شامل صحبت کردن به زبان های غیر، نبوت، آواز خواندن، موعظه کردن، اعلام کردن و یا جسورانه صحبت کردن می شود. از روح القدس پر شدن یک تجربه ادامه دار است. این یک سبک از زندگی است! پدر ما را سرشار از روح القدس خود می کند تا نیروی لازم برای زندگی و خدمت به دیگران را داشته باشیم

روح القدس چه کسی است؟

یک شخص – برابر با عیسی مسیح و پدر

یک وعده

یک هدیه

یک مهر مالکیت

یک ضمانت

یک بیعانه

یک همراه

یک مشاور

حقیقت

روح القدس برای چیست؟

نتیجه چیست؟

کلمه یونانی و معنی آن نشان داده شده است

البزابت از روح القدس سرشار شد
کلمه “پلتو” به معنی پر کردن و ارائه
→ او پیشگویی کرد

روح القدس بر شمعون قرار داشت
کلمه “اپ” به معنی بر روی
→ او پیشگویی کرد

عیسی مسیح سرشار از روح القدس
کلمه “ پلرس” به معنی پر کردن
→ او قدرت دادن را تدریس می کرد

شاگردان از اعلی با قدرت آراسته خواهند شد
کلمه “اندو” به معنی بر روی آمدن یا غرق شدن
→ قدرت برای خدمت

پطرس سرشار از روح القدس شد
کلمه “پلستیس” به معنی پر شدن در آن زمان بخصوص
→ او موعظه کرد

روح القدس بر اهل خانه کرنلیوس نازل شد
کلمه “اپیپیپتو” به معنی بر روی آمدن و یا افتادن است
→ آنان به زبان های غیر سخن گفتند و خدا را تمجید کردند

شاگردان سرشار از روح القدس شدند
کلمه “پلرو” (در یک زمان) به معنی دوباره پر شدن و یا به طور مداوم است
→ صحبت کرد و گروه بسیاری ایمان آوردند

چه کسی می تواند روح القدس را دریافت کند؟

هر از چند گاهی مردم می توانند سرشار از روح القدس شوند؟

به چه دلیل “زبان ها” وجود دارند؟

چرا کلمات و نبوت در موقعیت های عمومی بهتر از “زبان های غیر” هستند؟

از یک دوست بپرسید

آیا سوالی در مورد روح القدس دارید؟

کاربرد

چگونه می توانیم روح القدس را دریافت کنیم؟

نمونه دعا

روح القدس، از تو می خواهم مه بیایی و در من زندگی کنی، و مرا سرشار از قدرتت کنی تا به دیگران خدمت کنم

آیه کلیدی