داوری نهایی

داوری نهایی، که به عنوان تخت سفید پادشاهی قضاوت نیز شناخته می شود، زمانی است که همه دلیل رفتن برخی افراد به دریاچه آتش را می بینند و متوجه می شوند دریاچه آتش چیست؟ همچنین به عنوان “گهنا” که بک مکان حقیقی است شناخته می شود این داوری بر چه اساس است؟ آیا داوری درجه بندی دارد؟ داوری این افراد …

داوری پاداش ها

کتاب مقدس در مورد داوری ایمانداران سخن می گوید که به عبارتی تخت داوری عیسی مسیح نیز خوانده شده است. در آنجا عیسی مسیح ایمانداران واقعی را بخاطر آنچه که روی زمین انجان داده اند، چه خوب و یا چه بد، داوری خواهد کرد. صندلی قضاوت مسیح کارهای ما چگونه قضاوت خواهد شد؟ کتاب مقدس از تاج نام می برد. …

فرآیند داوری

قضاوت کردن یا داوری یک فرآیند مرتب سازی است. کلمه یونانی برای قضاوت (داوری) “کرینو” به معنی “جداسازی یا تمایز، تلاش، جمله و تصمیم گیری” است. خدا مردم را بر اساس واکنش آنها نسبت به عیسی مسیح، از طریق امتحان کردن و حکم نهایی یا تصمیم گیری جدا می کند تصویر عهد قدیم از داوری زمانی که مردم بیتاب شدند …

رستاخیز ایمانداران

یکی از اولین نمونه های رستاخیز ایمانداران مربوط به ظهور با شکوه و جلال موسی و الیاس نزد عیسی مسیح، پطرس، یعقوب و یوحنا است. زمانی که موسی و الیاس با عیسی مسیح درباره مرگ او صحبت می کردند، نمای چهره عیسی مسیح در حضور شاگردان تغییر کرده بود. موسی و الیاس مشخصا بدن احیا شده شان را دریافت کرده …

پس از مرگ انسان چه اتفاقی رخ می دهد؟

مرگ جدا شدن روح از بدن انسان است. کلمه یونانی برای آن “تاناتوس” به معنی “پایان یا خاتمه حضور زمینی انسان” است. کتاب مقدس به ما می آموزد که امکان دو مقصد برای روح انسان وجود دارد، جهنم/ حادث یا آسمان /بهشت. انسان نمی تواند از یکی به دیگری برود مقصد ابدی است آیا همه مرگ را تجربه خواهند کرد؟ …

مرگ و رستاخیز عیسی مسیح

رستاخیز عیسی مسیح، تبدیل و شکوه جسم او است. کلمه یونانی آن “آناستازیا” به معنی بلند شدن یا برخواستن است. شواهد امن بسیاری درباره رستاخیز عیسی مسیح در متون ثبت شده است آیا عیسی مسیح واقعا مرد؟ بسیاری از مذهبیان و فعالان سیاسی، یهودیان و رومیان، پیلاتس را ترغیب به کشتن عیسی مسیح کردند و می خواستند که از مرگ …

دست بر کسی گذاشتن – بخش دوم

زمانی که بر کسی دست می‌گذاریم، دست ما همانند یک جریان الکتریکی که به خدا متصل است عمل می کند. ما بخشی از کار خداوند را به مردم انتقال می دهیم. چون در دست گذاشتن توجه ما به خداوند است که قدرت او (از بیرون) برای بنای نسل بعد عمل میکندد و این فقط از طریق خداوند امکان پذیر است …

دست بر کسی گذاشتن – بخش اول

در عهد قدیم، دست بر کسی گذاشتن یک حرکت فرهنگی به معنی واگذاری قدرت یا گناه، برکت، وراثت، عزت و رهبری بود. در عهد جدید، دست گذاشتن یک حرکت به معنی انتقال، تعیین هویت، تایید و برکت دادن بود. برای آموزش این مبحث در دو بخش به هشت زمینه انتقال آن می پردازیم زمینه های انتقال اول – برای انتقال …

تعمید در روح القدس

شواهد اصلی پر شدن یک نفر از روح القدس نشانگر قدرت و عظمت خداوند و امین بودن او است. این امر شامل صحبت کردن به زبان های غیر، نبوت، آواز خواندن، موعظه کردن، اعلام کردن و یا جسورانه صحبت کردن می شود. از روح القدس پر شدن یک تجربه ادامه دار است. این یک سبک از زندگی است! پدر ما …

غسل تعمید

زمانی که به متون می نگریم، می بینیم که توبه و ایمان به عیسی مسیح فرد را نجات می دهد، و غسل تعمید یک شهادت عمومی از ایمان تازه ما به عیسی مسیح است که به دنبال آن نجات خواهد بود در عهد جدید، کلمه یونانی غسل تعمید یک کلمه معمول روزانه به معنی غوطه ور شدن یا فرو بردن …