تربیت سرگروه ها

در طول سه سال خدمت و آموزش عیسی مسیح با شاگردانش، آنها هر آنچه که عیسی مسیح انجام می داد و حتی نحوه آموزش او را می دیدند. از طریق دنبال کردن نمونه عیسی مسیح، و اجازه دادن به روح القدس، شاگردان هر جا که می رفتند تبدیل به آموزگاران خوب انجیل می شدند. و از طریق قدرت کلام و …

تشویق و دلگرمی

تشویق و دلگرمی توسط خدا ما را بنا می سازد و ما را در روابطمان با دیگران در مسیر درست نگه می دارد. به عنوان یک‌ کلیسا ما امتیاز بزرگ‌ مشوق یکدیگر بودن را داریم. این مساله به ما موقعیت تبدیل شدن به یک مشوق فوق العاده را می دهد تشویق شده توسط خدا و کلام او آیا می‌توانید نحوه …

دیدن استعداد درونی افراد

شاید برخی از شاگردان بهترین انتخاب به نظر نرسند، اما عیسی مسیح استعداد درونی آنها را فراتر از آنچه که مردم با چشم عادی ببینند، دید. در واقع شاگردان ادامه می دهند تا تبدیل به زنان و مردان پر عزت، پراستفامت، فداکار و پر قدرت در روح القدس شوند چه کسی استعداد‌ درونی دارد؟ متون زیر را مطالعه کنید و …

کمک به مردم از طریق دعا و کلام

با زندگی و قدرت اشتراک گذاری کلام خدا بدون آموزش قدرت خدا، مثل دادن کیک به مهمانتان است بدون اینکه بگذارید آن را میل کند. ما باید کلام خدا را به صورت جسورانه و قدرتمند به اشتراک بگذاریم تا زندگی افراد را تغییر دهد. پس از امتحان کلام خدا و تجربه قدرت دعا، زندگی آنها لمس خواهد شد و پیشرفت …

تجربیات خود را به اشتراک گذاشتن

عیسی مسیح برای من چه کرد اینکه خدا چگونه تو را نجات و زندگی تو را تغییر داد، تجربه قدرتمندی است. خدا می تواند از این تجربه تو برای اطرافیان تو استفاده کند. خدا از ما دعوت می کند نا عضوی از برنامه بی نظیر او باشیم و در مورد عیسی مسیح با دیگران صحبت کنیم داستان قدرتمند تو به …

شاگرد سازی

پایه استوار ما عیسی مسیح شاگرد سازی یعنی وصل کردن مردم به عیسی مسیح. عیسی مسیح شبان نیکو است و می خواهد که شاگردانش صدایش را بشناسند و او را دنبال کنند. او ما را انتخاب کرده است تا به دیگران درباره او بشارت دهیم، همچنین او به ما قدرت کمک به شاگردان برای ساختن یک پایه مستحکم در جهت …

ماموریت بزرگ

ماموریت عیسی مسیح پس عیسی مسیح بطرف آنان آمد و گفت: تمامی قدرت آسمان و زمین به من داده شده است، پس بروید و تمامی قومها را شاگرد سازید و در نام پدر، پسر، روح القدس غسل تعمید دهید فرستادن چرا فرستاده شدن برای مردم اهمیت دارد؟ پیش از اینکه شاگردان عیسی مسیح فرستاده شوند، چگونه آماده شدند و به …