Communion

Communion is also referred to in the bible as, The Lord’s Supper, Breaking Bread, and Giving Thanks. The picture is that of a simple shared meal. This was a time of being thankful, receiving healing, receiving forgiveness, and forgiving others through remembering Jesus’ work on the cross. What Is Communion? Do you think Jesus would like to have a meal …

ده یک

بنا کردن کلیسا محلی و یک برکت برای زندگیمان ده یک، یک اصل خدایی است که ۱۰ درصد از درآمدمان را به خدا از طریق کلیسا، که او از ابتدا در آن بوده است می بخشیم زمانی که ما ده یک می دهیم، در واقع خدا را مسائل اقتصادیمان در اولویت قرار می دهیم. ده به یک ما برای ساخت …

به دست آوردن گمشده

اولویت خدا افراد گمشده در اولویت اصلی خداوند قرار دارند. میل خداوند این است که هر کسی پیدا شده و با او رابطه داشته باشد. عیسی مسیح به زمین آمد تا افراد “گمشده” (از جمله ما) را نجات دهد و او از ما می خواهد که در این هدف بی‌نظیر با او شریک باشیم گوسفند گمشده و مردم گمشده در …

پرستش

یک برکت قدرتمند پرستش فقط سرودن یک آهنگ در روز یکشنبه نیست. پرستش قدرتمند است، می تواند به زندگی تو برکت و آنرا تغییر دهد. پرستش علاوه بر جشن گرفتن با مردم خدا با هم، همچنین می تواند یک راه زندگی برای هر مسیحی باشد پرستش در مورد خدا است چرا ما خدا را پرستش و ستایش می کنیم؟ پرستش …

پیروی از کلام خدا

کلید رشد کردن اطاعت کردن یک بخش ضروری برای رشد یک ایماندار به عیسی مسیح است. این امر قدردانی و عشق ما به خدا را نشان می دهد و آزادی و برکت در زندگیمان به همراه دارد اهمیت اطاعت کردن اطاعت کردن به چه معنی است؟ عیسی مسیح اطاعت کردن را آموزش می دهد چرا پیروی از کلام خدا اهمیت …

خدا را در اولویت قرار دادن

وقف زندگیمان به خدا وقف شده به معنی “مقدس بودن” و یا “ویژه بودن” برای یک هدف خاص است. هیچ چیز با ارزش تر از داشتن یک زندگی مختص به خدا نیست. خدا را در اولویت قرار دادن و روزانه با برنامه او زندگی کردن، در قلب ما هدف ایجاد می کند و به زندگی ما مفهوم می دهد خدا …

بخشش = رهایش کن

آزاد کردن دیگران زمانی که اشتباهی مرتکب می شویم، می توانیم به خدا یا دیگران بگوییم ببخشید. اما زمانی که کسی نسبت به ما اشتباهی مرتکب می شود چه می کنیم؟ کلمه “بخشش” در کتاب مقدس به معنی “آزاد کردن” یا به بیان دیگر “فراموش کردن” است. در زندگی، به ندرت پیش می آید که از ما عذر خواهی کنند، …

مبارزه با دشمن

استراتژی پیروزی دشمن ما، شیطان، می خواهد ما را از طریق شک انداختن به کلام خدا دلسرد کند. ما باید همواره بدانیم که دشمن ما توسط عیسی مسیح شکست داده شده و هیچ قدرتی در مقابل ما ندارد. هرچند که باید آگاه باشیم و استراتژی علیه نقشه های او داشته باشیم دشمن مغلوب ما شیطان سعی بر انجام چه کاری …

امتحان، آزمایش و وسوسه

درد در حال افزایش امتحان ها به ما نشان می دهند که ما از چه ساخته شده ایم. آنها قوت و ضعف درون ما را نمایان می کنند. اما خداوند در امتحان، آزمایش و وسوسه همراه ما است تا به ما کمک کند در جاهایی که ضعیف بوده ایم و یا نیاز به رشد داشته ایم قوی شویم. خدا از …

ابراهیم

مسیر ایمان ابراهیم به عنوان “پدر ایمان” شناخته می شود. او چیزهای بسیاری به آسانی به دست آورد زیرا که به آنچه که خدا به او گفته بود ایمان داشت. خدا از ابراهیم خشنود بود زیرا که ایمان داشت. و خداوند به او و فرزندانش برکت داد. با ایمان به عیسی مسیح ما نیز فرزندان ابراهیم هستیم و در وعده …