شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

میلاد عیسی مسیحخدا با ما است

کریسمس تولد عیسی مسیح است! هر سال در ۲۵ دسامبر، مردم سراسر دنیا تولد عیسی مسیح را جشن می گیرند. ما جشن می گیریم که خداوند انسان شد و همانند ما زندگی کرد تا ما را نجات دهد. این پیغام فوق العاده ی کریسمس است

عیسی مسیح متولد شد

چرا یوسف نامزدی اش را با مریم مقدس لغو نکرد؟

مریم مقدس چگونه متوجه شد که قرار است بچه دار شود؟

از چه لحاظی تولد عیسی مسیح خارق العاده بود؟

تولد عیسی مسیح را شرح دهید

تولد عیسی مسیح به صورت های مختلف از پیش وعده داده شده بود

چه چیزی می توانیم از این آیه ها در مورد تولد عیسی مسیح یاد بگیریم؟

خدا با ما است

چرا نام “عمانوئیل” مهم است؟

معنی اسم “عیسی مسیح” چیست؟

چرا خداوند، عیسی مسیح را به دنیا فرستاد؟

از یک دوست بپرسید

کریسمس برای شما چه معنایی دارد؟

آیا سوال دیگری در مورد عیسی مسیح و تولدش دارید؟

مسیحیان عید پاک را هم جشن می گیرند. در مورد عید پاک چه می دانید؟

کاربرد

شما برای جشن تولد عیسی مسیح در کریسمس چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

چه چیزی دوست دارید از خداوند (از طریق دعا) در این کریسمس دریافت کنید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که انسان شدی و به صورت بی نظیری زندگی کردی. شکرگزارت هستم که آمدی تا ما را از گناهنمان نجات دهی. عیسی مسیح، من عاشق تو‌ هستم

آیه کلیدی

Study Topics