تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

گروه های کوچک متصل به همبا هم رشد کردن

گروه های کوچک متصل به هم نه تنها به ما کمک می کنند تا به صورت فردی در خداوند رشد کنیم بلکه زیر بنایی برای رشد همه مان نیز هست. گروه های کوچک متصل به هم، یک گروه متشکل از دختران و پسرانی است که به صورت منظم همدیگر را ملاقات می کنند تا کلام خدا را مطالعه کرده و آن را در زندگیشان به کار ببرند. یک گروه کوچک توسط یک فرد مسیحی بالغ که برای سرپرستی، رهبری، انتخاب شده رهبری می شود

گروه کوچک چیست؟

:در مورد کلیسا اولیه

چه زمانی آنها همدیگر را ملاقات کردند؟

کجا همدیگر را ملاقات کردند؟

پیام اصلی آنها چه بود؟

در چه شرایطی عیسی مسیح حضورش را وعده می دهد؟

در یک گروه کوچک چه اتفاقی رخ می دهد؟

بکار بردن کلام خدا در زندگیمان –

از رهبر گروه کوچک می آموزیم.

با یکدیگر آشنا شدن و تشویق یکدیگر

با یکدیگر صادق باشید و برای یکدیگر دعا کنید –

گروه های کوچک برای رشد کردن هستند

رشد فردی

گروه های کوچک چگونه به شما کمک می‌کند تا در خداوند رشد کنید؟

آموزش در جهت رهبری

چرا و چگونه می توانیم درمسیر رهبری رشد کنیم؟

اونگلیسم (تبلیغ) و افزایش

گروه های کوچک چگونه به رشد کلیسا کمک می کند؟

از یک دوست بپرسید

عضو یک گروه کوچک بودن چگونه به زندگی شما کمک کرده است؟

کاربرد

ما می بایست هر هفته مشتاقانه در گروه های کوچک باشیم تا از کلام خدا یاد بگیریم، باید آماده دریافت دلگرمی ها، تشویق ها و چالش ها باشیم، و سپس آنها را در زندگیمان به کار ببریم. ما همچنین باید آماده شرکت کردن و همکاری کردن در گروه باشیم. در چه موارد دیگری می توانیم کلام خدا از این درس را در زندگیمان به کار ببریم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که زمانی که در گروه هستیم، تو در اینجا حضور داری و در میان ما هستی. خدایا، رشد خود در این گروه را در دستان تو قرار می دهم. لطفا به من کمک کن تا کلام تو را در زندگیم به کار ببرم، همچنین من را برای هدایت کردن و تشویق دیگران از طریق کلامت آماده کن

آیه کلیدی