شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

عید پاکچرا این مساله بسیار اهمیت دارد؟

برای مسیحیان، عید پاک مهم‌ ترین زمان در سال است. عید پاک برای به یاد داشتن اتفاقاتی که برای عیسی مسیح افتاد است، در زمانی که مرد و به زندگی برگشت. عیسی مسیح بهای گناهان ما را پرداخت کرد، و بر قدرت گناه غلبه کرد تا ما از نتیجه اصلی گناه که مرگ است آزاد باشیم

چه اتفاقی افتاد؟

هر آیه را مطالعه کنید و یادداشت بردارید

چرا عیسی مسیح مرد؟

مرگ عیسی مسیح بخشی از برنامه خداوند بود تا همه کسانی که به او‌ایمان خواهند داشت را نجات دهد.
نبوت ها در عهد قدیم مرگ عیسی مسیح را شرح می دهند.

چرا عیسی مسیح جان خود را داد؟

چرا خدا، عیسی مسیح را فرستاد تا بمیرد؟

چگونه عیسی مسیح جایگزین برای ما شد؟

چرا عیسی مسیح به زندگی برگشت؟

سه روز پس از تدفین عیسی مسیح چه اتفاقی افتاد؟

عیسی مسیح چگونه به زندگی برگشت؟

عیسی مسیح از طریق مرگ و رستاخیزش چه چیزی به دست آورد؟

چرا مسیحیان می توانند اطمینان داشته باشند که تا همیشه زنده خواهند بود؟

از یک دوست بپرسید

عید پاک برای تو چه مفهومی دارد؟

واکنش شما نسبت به پیغام عید پاک چیست؟

چه سوالات دیگری در مورد عید پاک دارید؟

کاربرد

چرا پیغام عید پاک خیلی اهمیت دارد؟

این پیغام برای زندگی شما چه مفهومی دارد؟

چگونه باید نسبت به آن واکنش نشان دهیم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، لطفا مرا بابت اشتباهاتی که انجام دادم ببخش. شکرگزارت هستم برای اینکه مردی تا من مجبور نباشم بمیرم. لطفا به من کمک کن تا هر روز از گناه آزاد باشم

آیه کلیدی

Study Topics