هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

تشویق و دلگرمیتشویق و دلگرمی توسط خدا ما را بنا می سازد و ما را در روابطمان با دیگران در مسیر درست نگه می دارد. به عنوان یک‌ کلیسا ما امتیاز بزرگ‌ مشوق یکدیگر بودن را داریم. این مساله به ما موقعیت تبدیل شدن به یک مشوق فوق العاده را می دهد

تشویق شده توسط خدا و کلام او

آیا می‌توانید نحوه تشویق ما توسط خدا را بر اساس متون زیر شرح دهید؟

تشویق کردن یکدیگر

متون زیر چگونه تشویق و دلگرمی مردم به یکدیگر را شرح می دهند؟

به نظر شما چرا به او لقب برنابا داده بودند؟

بپرسید

چگونه تشویق می شویم؟

آیا می توانید یک داستان از تشویق شدنتان به اشتراک بگذارید؟

به نظر شما چرا مشوق دیگران بودند اهمیت دارد؟

کاربرد

چند راه برای تشویق دیگران در این هفته که می توانید انجام دهید، چه هستند؟

از خدا بخواهید برای دیدن موقعیت ها به شما کمک کند

دعا

خدایا، به من کمک کن موقعیت های تشویق و دلگرمی به دیگران را ببینم. به من کمک کن تا با کلام خود به مردم برکت دهم. می خواهم که روز آنها بهبود بخشم و آنها را کمی به تو نزدیکتر کنم

آیه کلیدی