مقدمه

برخی از آیات تشویق کننده کتاب مقدسزمانی که نا‌امید هستی

زمانی که ایمانت متزلزل شد

زمانی که احساس می کنی جواب دعایت را نگرفتی

زمانی که خسته هستی

زمانی که در شب خواب نداری

زمانی که به ارزش خودت شک داری

زمانی که مسائل آنگونه که می‌خواهی پیش نمی‌رود

زمانی که به تو خیانت شده است

زمانی که غمگین هستی

زمانی که دلگرمی می خواهی

زمانی که مقایسه می کنی و اعتماد به نفست را از دست می دهی

زمانی که باید تصمیم بزرگی بگیری

زمانی که در بستر بیماری هستی

زمانی که احساس تسلیم شدن می‌کنی

زمانی که وسوسه شده‌ای

زمانی که احساس ترس می‌کنی

زمانی که احساس تنهایی می‌کنی

زمانی که اشتباهی انجام می‌دهی و احساس شرم/گناه داری

زمانی که هر روز دنیوی به نظرت آمد

زمانی که هیچ امیدی نسبت به آینده نداری

زمانی که می خواهی تغییر کنی

Study Topics