رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

اِستِربرای زمانی مانند این

استر یکی از زنان بی نظیر کتاب مقدس است. او به عنوان ملکه یک پادشاه پارس در کشوری که به قوم او ستم می‌شد انتخاب شد. او متوجه یک دسیسه در جهت نابودی قومش شد و می بایست یک تصمیم بزرگ می گرفت. خداوند توانست به دلیل شجاعت استر از او برای نجات قومش استفاده کند

باید تصمیم بزرگی می‌گرفت

دسیسه علیه قوم استر چه بود؟

زمانی که مردخای، عموی استر، پیغامی درباره دسیسه شیطانی به او فرستاد، پاسخ اولیه او چه بود؟

دفعه دوم او چگونه پاسخ داد؟

آیا می توانید کارهایی که استر برای این تصمیم بزرگ انجام داد را ایست کنید، او چگونه خود را برای دیدن پادشاه آماده ساخت؟

توصیه خوبی داشت

توصیه عمویش به او چه بود؟

عمویش چگونه به او کمک کرد موقعیتی که در آن بودند را واضح ببیند؟

امکان بازگشت از حکم قبلی نبود، پس مردخای چه توصیه ای برای حکم جدید داشت؟

نتیجه خوبی داشت

زمانی که برای اولین بار استر نزد پادشاه رفت، پادشاه چه واکنشی نشان داد؟

پادشاه چگونه به درخواست استر پاسخ داد؟

نتیجه نهایی چه بود؟

بپرسید

زمانی که باید تصمیم بزرگی بگیرید، چه کاری انجام می دهید؟

کاربرد

از داستان استر چه می آموزیم؟

زمانی که در آینده تصمیم بزرگی باید بگیرید، چه کارهایی انجام می دهید تا برای یک تصمیم مناسب به شما کمک کند؟

دعا

خدایا، به من کمک کن تا به توصیه خوب افرادی که به من اهمیت می دهند و من به آنها احترام می گذارم گوش دهم. به من کمک من تا همیشه پیش از هر تصمیم بزرگی، صادقانه دعا کنم

آیه کلیدی