تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

مبارزه با دشمن


استراتژی پیروزی

دشمن ما، شیطان، می خواهد ما را از طریق شک انداختن به کلام خدا دلسرد کند. ما باید همواره بدانیم که دشمن ما توسط عیسی مسیح شکست داده شده و هیچ قدرتی در مقابل ما ندارد. هرچند که باید آگاه باشیم و استراتژی علیه نقشه های او داشته باشیم

دشمن مغلوب ما

شیطان سعی بر انجام چه کاری دارد؟

چرا باید اطمینان داشته باشیم که شیطان نمی تواند به ما آسیب بزند؟

ثابت قدم ماندن

بر اساس آیه های زیر، چه عملی می توانیم انجام دهیم تا مقابل شیطان ثابت قدم باشیم؟

استراتژی عیسی مسیح برای مبارزه با وسوسه دشمن چه بود؟

مبارزه کردن یک مبارزه خوب

سفارش پولس به تیموتائوس در مورد مبارزه کردن چه بود؟

چرا باید از پیروزی مطمئن باشیم؟

چه نوع نظم و آموزشی به شما در مبارزه تان با شیطان کمک می کند؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان از مبارزه با شیطان به اشتراک بگذارید؟

آیا می توانید یک داستان از ثابت قدم بودن خود به اشتراک بگذارید؟

آیا سوال دیگری در مورد شیطان دارید؟

کاربرد

یک‌ زمینه که اکنون در آن می بایست ثابت قدم باشید چیست؟ چگونه آنرا انجام خواهید داد؟

یکی از مسایلی که اکنون باید با آن مبارزه کنید چیست؟ چگونه آنرا انجام خواهید داد؟

نمونه دعا

عیسی مسیح شکرت می کنم که به من پیروزی در زندگی دادی. من در زندگیم ثابت قدم می مانم در این زمینه: _________. و مقابل شیطان می ایستم در زمینه: ________ و مطمئن هستم که با قدرت نام عیسی مسیح می‌توانم بر او غلبه کنم، آمین

آیه کلیدی

Study Topics