پایه ریزی قوی

حقایق بنیادی – بخش اولزمانی که یک ساختمان در حال ساخت است، تمامی وزن ساختمان بر روی پایه است. بنابراین هر چه که ساختمان بلندتر باشد، پایه ها نیز می بایست عمیق تر باشند. درست شبیه به زمانی که زندگیمان را بر یک پایه استوار (کلام خدا) بنا می‌کنیم، هرچه که عمیق تر کاوش می‌کنیم، وزن بیشتری را قادر به تحمل خواهیم بود. بنابراین، هرچه بیشتر مطالعه کنیم، وقایع را بنویسیم، تفکر کنیم، به خاطر بسپاریم، و کلام خدا را تمرین کنیم، در زندگیمان آن را به کار ببریم، پایه های قوی تری خواهیم داشت

هسته های پایه مسیحیت – بخش اول

سنگ پایه چه کسی است؟

آموزش فرستادگان و پیامبران یک اصل مهم است

ایمانداران چه کردند؟

آیا در کلیسا و به یک گروه مرتبط هستید؟

بنا کردن یک هزینه دارد. آیه این هزینه را در نظر گرفته اید؟

ما که هستیم؟ در حال ساخت چه چیزی هستیم؟

چه کسی در ما زندگی می کند؟

بپرسید

این پایه بنیادی در گذشته چگونه به شما کمک کرده اند؟

این مساله امروز چگونه به شما کمک می‌کند؟

کاربرد

آیا زمینه‌ای در پایه من وجود دارد که می تواند قویتر باشد؟

چگونه می توانم این زمینه ها را تقویت کنم؟

با یکدیگر گفتگو و دعا کنید

نمونه دعا