پایه ریزی قوی

حقایق بنیادی – بخش دومنویسنده کتاب عبرانیان مردم را به دلیل فقدان تعالیم پارسایی نابالغ دیده است. آنها به جای اینکه به دیگران آموزش بدهند، خود نیاز به آموزش دیدن اصول اولیه مسیحیت دارند. آنها هیچ وقت به درستی تعلیم ندیدند، نکاشتند و یا پایه های مستحکم نداشتند

درواقع در اینجا نویسنده اصول اولیه (پایه های اولیه)، دلیل احتیاج ما به آنها، و عواقب عدم داشتن آنها در زندگیمان را به ما می گوید

هسته های پایه مسیحیت – بخش دوم

پایه های درون این متن چه هستند؟

1.

2.

3.

4.

5.

6

غفلت در مقابل ترویج پایه های معنوی

عیسی مسیح افرادی که به خدایی و فرامین او ارج نمی‌نهند چه می خواند؟

آیا کسی می تواند بشنود ولی عمل نکند؟

چه کسی ستوده شده است؟

افرادی که کلام خدا را می شنوند و به آن عمل می کنند چگونه به نظر می رسند؟

افرادی که کلام خدا را می شنوند و به آن عمل نمی کنند چگونه به نظر می رسند؟

سرنوشت یک خانه بی پایه چیست؟

بپرسید

پایه های زندگی شما در گذشته چگونه امتحان شده اند؟

به نظر شما در زمان آزمایش چگونه عمل کردید؟

کاربرد

به نظر شما چگونه می توانید مقابل طوفان های زندگی ایستادگی کنید؟

چه چیزی امروز آموختید که احساس می کنید به شما برای بنا یک پایه مستحکم کمک می‌کند؟

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، شکرت می کنم برای کلامت، که به من کمک می کند تا با چالش های زندگی رو به رو شوم. به من کمک من در کمال رشد کنم تا بتوانم به دیگران کمک کنم

آیه کلیدی