شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

چهار حقیقت اساسی در مورد خدادرست شبیه به قوانین فیزیک مانند جاذبه که جهان ما را در بر دارد، اصول اساسی مربوط به کتاب مقدس نیز وجود دارند که به ما نشان می‌دهند چگونه با خدا در ارتباط باشیم

خدا عاشق تو هست و یک برنامه فوق العاده برای زندگی تو ارائه می کند

عشق خداوند

خدا عشقش را چگونه به ما نشان داد؟

برنامه خداوند

عیسی مسیح آمد که چه چیزی را به ما ببخشد؟

ما گناهکار هستیم و از خدا جدا شده ایم. بنابراین ما نمی توانیم عشق خدا و برنامه اش برای زندگیمان را بدانیم و تجربه کنیم.

ما گناهکاریم

به نظر شما گناه چیست؟

ما جدا شده ایم

چگونه و چرا ما از خداوند جدا شده ایم؟

با استفاده از چه وسایلی و کارهایی تلاش می کنیم تا این فاصله میان خود و خدا را پر کنیم؟

عیسی مسیح تنها راه حل خداوند برای گناهان ما است. از طریق او می توانیم عشق خداوند و برنامه اش برای زندگیمان را بدانیم و تجربه کنیم

عیسی مسیح برای ما چه کرد؟

بعد از مرگ عیسی مسیح چه اتفاقی افتاد؟

چگونه می توانیم به پدر در آسمان برسیم؟

ما باید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوندمان بپذیریم
سپس می توانیم عشق خداوند و برنامه اش برای زندگیمان را بدانیم و تجربه کنیم

از یک دوست بپرسید

چه زمان و چرا شما به عیسی مسیح ایمان آوردید؟

او چه تفاوت هایی در در زندگی شما ایجاد کرده است؟

کاربرد

ما نیاز داریم که مسیح را بپذیریم

مسیح را می توانیم از طریق ایمان دریافت کنیم

زمانی که مسیح را می پذیریم، یک تولد جدید را تجربه می کنیم

این یک تصمیم شخصی است

اگر هنوز عیسی مسیح را در زندگی‌ات نداری، آیا می خواهی که او را بپذیری؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که عاشق من هستی و برای من مردی تا بهای گناهان من را بپردازی. لطفا گناهان من را ببخش و به درون قلب من بیا. از تو ممنونم عیسی مسیح

آیه کلیدی

Study Topics