رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

آزادیدریافت حقیقت

خداوند عاشق ما است و می خواهد که ما کاملا از گناه، مرگ و تمامی دروغ هایی که ما را آزار می دهند آزاد باشیم. زمانی که ما حقیقت خداوند را در کلامش بجوییم و در زندگیمان آن را به کار گیریم، ما آزادی بیشتر و بیشتری را تجربه خواهیم کرد و قادر خواهیم بود این آزادی را با دیگران به اشتراک بگذاریم

خدا می خواهد که ما آزاد باشیم

تعلیم عیسی مسیح چگونه زندگی‌ ما را تغییر می دهد؟

حقیقت خدا و آزادی اش برای چه کسی است؟

آزاد از چه چیزی؟

آیه های زیر را مطالعه کنید و پاسخ دهید: از چه چیزی آزادی را می خواهیم؟

به دنبال حقیقت باش

خدا را با تمام قلبت جویا باش

طالب روح خدا باش که ما را به سمت حقیقت هدایت می کند

به دنبال حقیقت در کلام خدا باش

حقیقت را بدان

چگونه می توانیم حقیقت را بدانیم؟

آیه های زیر را مطالعه کنید و پاسخ دهید

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان در مورد تجربه کردن آزادی را به اشتراک بگذارید؟

چگونه حقیقت را پیدا کردید؟ از چه چیزی آزاد شدید؟

کاربرد

دوست دارید از چه چیزی رها شوید؟ چگونه؟

چگونه می توانیم هر روز آزادتر شویم؟

چگونه می توانیم به دیگران کمک کنیم تا آزادی را پیدا کنند؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که مرا از گناه، مرگ و فریب های شیطان آزاد می کنی. من حقیقت تو که مرا آزاد می کند را دریافت می کنم. لطفا به آموزش دادن کلامت به من ادامه بده

آیه کلیدی

Study Topics