رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

جِدعوناز تزلزل تا قدرت

زمانی که بنی اسرائیل آغاز به پرستش خدایان دیگر کردند، خدا اجازه داد که از طریق ملتهای دیگر بر آنها ستم وارد شود. یک کشاورز جوان اسرائیلی به نام جدعون، زمانی که توسط خداوند یک جنگاور دلاور خطاب شد، از دست دشمنان پنهان شده بود! جدعون می بایست بر تزلزل و نا امنی خود غلبه می کرد تا خود را آن گونه که خدا او را دیده بود، ببیند

تزلزل مانع خواندگی خداوند

چرا جِدعون پنهان شده بود؟

جِدعون خود را چگونه می دید؟

جِدعون چگونه واکنش نشان داد؟

چرا جِدعون یک نشانه خواست؟

امنیت در خداوند پیدا شد

خدا چگونه احساس امنیت در جِدعون ایجاد کرد؟

خدا جِدعون را چه خطاب کرد؟

خدا جِدعون را چگونه دید؟

خدا چگونه دوباره به او قوت قلب داد؟

این آیه درباره خدا چه می‌گوید؟

خدا چگونه به ترس جِدعون پاسخ داد؟ و جِدعون چگونه به خدا پاسخ داد؟

در مقابله با نبرد

خدا چگونه جِدعون را برای نبرد پیش رو آماده کرد؟

بپرسید

در داستان جِدعون چه چیزی در مورد احساس ناامنی و تزلزل می آموزیم؟

کاربرد

خدا چگونه به شما برای مقابله با احساس نا‌امنی کمک می کند؟

به نظر شما نقاط قوت شما چه هستند؟

دعا

خدایا، من همیشه خود را به عنوان یک قهرمان نمی بینم، اما می‌خواهم از هر قدرتی که به من داده ای برای برنامه تو در زندگیم استفاده کنم. به من کمک کن تا در احساس اعتماد و امنیت خود رشد کنم

آیه کلیدی