رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

ملکوت خداونددر متن به وضوح بیان شده، زمانی که ما به دنبال ملکوت خدا که بالاتر از هر چیزی است باشیم و به درستی زندگی‌ کنیم، خداوند نیازهای ما را فراهم می کند. این به معنی آمدن ملکوت خدا در زندگی ما است. با وجود اینکه می توانیم برای میراث زمینیمان شکرگزار باشیم، ولی ملکوت خداوند می بایست در اولویت باشد

چه کسی می تواند به ملکوت خداوند وارد شود؟

آیات زیر را مطالعه کنید و بنویسید که چه کسانی می توانند به ملکوت خداوند وارد شوند و چرا

ملکوت خداوند شبیه به چیست؟

ملکوت خدا با چه چیزی مقایسه شده و به نظر شما چرا عیسی مسیح این مقایسه را انجام داد؟

ملکوت خداوند در مورد چیست؟

اینکه در مورد چه چیزی است را شرح دهید

چگونه می توانیم به ملکوت خدا وارد شویم؟

بپرسید

مزایای زندگی در ملکوت خدا چیست؟

در صورتی که هنوز در ملکوت خدا زندگی نکرده اید، آیا می خواهید که بخشی از آن باشید؟

کاربرد

هم اکنون چه چالش هایی در زندگیتان دارید؟

چه حقیقتی از کلام خدا را می توانید در موقعیت کنونی خود به کار ببرید؟

دعا

خدایا، شکرت می کنم که می توانم بخشی از ملکوت تو باشم. دعا می کنم که پادشاهی تو بخش بزرگ‌تری از زندگی من و بر روی زمین، همانند آسمان، باشد

آیه کلیدی