رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

وعده خدا برای رشدرشد و تکثیر

خداوند تمامی موجودات زنده را برای رشد و نمو خلق کرد. این رشد و تکثیر نه تنها به صورت جسمی، بلکه به صورت روحانی نیز است. در حالی که خدا می خواهد ما رشد را تجربه کنیم، می خواهد که رشد و نمو ما دیگران را نیز شامل شود. خدا می خواهد که ملکوتش رشد و تکثیر کند تا تمامی مردم بتوانند او را بشناسند

وعده

خدا انسان ها را برای انجام چه کاری خلق کرد؟

او چه هدفی داد؟

خدا به ابراهیم چه وعده ای داد؟

دیگر چه کسی از این وعده بهره می برد؟

چه چیزی می تواند به رشد و تکثیر کمک کند؟

چه چیزی می تواند مانع رشد و تکثیر شود؟

چه خصوصیاتی از ابراهیم در متون زیر ذکر شده است که اگر آنها را نداشته باشیم می تواند مانع رشد ما شود؟

بپرسید

رشد و تکثیر برای شما چه معنی دارد؟

کاربرد

چه کاری برای رشد و تکثیر باید انجام دهیم؟

چه کاری می توانید برای دیدن رشد و تکثیر در ملکوت خدا از طریق زندگیتان انجام دهید؟

دعا

خدایا، به من کمک کن رشد کنم! دعا می کنم که هیچ چیز مانع از رشد و تکثیر من نشود. می خواهم طبق برنامه تو و هدفی که برای زندگیم داری زندگی کنم

آیه کلیدی