شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

فیضلطف خدا به ما که استحقاق آن را نداریم

فیض به معنای لطف شخصی قدرتمند نسبت به شخصی ضعیف تر است که حتی استحقاق آن را ندارد. ما فیض خداوند را ازطریق مطالعه داستانی یاد می گیریم که در آن عیسی مسیح زنی را از کشته شدن به معنای واقعی کلمه نجات داد. خداوند، از طریق عیسی مسیح فیضش را به ما نشان داده و آن را در اختیار ما گذاشته است

فیض عیسی مسیح به آن زن

مجازات آن زن بر اساس قانون چه بود؟

عیسی مسیح چگونه زن را نجات داد؟

آیا عیسی مسیح آن زن را متهم یا مجازات کرد؟ او چه کرد؟

عیسی مسیح برای ما حضور دارد

ما به چه دلیل گناهکار هستیم؟
لیاقت چه چیزی را داریم؟

در چه زمان و به چه صورت خداوند عشق بی نظیرش به ما را نشان داد؟

عیسی مسیح با گناهان ما چه کرد؟

چه چیزی عیسی مسیح را به یک میانجی فوق العاده برای ما تبدیل می کند؟

ما از طریق فیض نجات یافته ایم

خدا ما را چگونه می پذیرد؟

پیروزی عیسی مسیح برای ما چه مفهومی دارد؟

عیسی مسیح به آن زن گفت، دیگر گناه نکن

پس از دریافت فیض خداوند باید چگونه زندگی کنیم؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید بگویید که چگونه خداوند فیضش را به شما نشان داد؟

آیا سوال دیگری در مورد فیض دارید؟

کاربرد

از چه لحاظ ما شبیه به آن زن در این داستان هستیم؟

چگونه می‌توانیم فیض خدا را دریافت کنیم؟

فیض خدا چگونه زندگی ما را تغییر می دهد؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، برای فیضت از تو ممنونم. شکرت می کنم که من را از مجازات شدن به خاطر گناهانم نجات دادی. من فیض، بخشش، زندگی و آزادی تو را دریافت می کنم

آیه کلیدی

Study Topics