تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

قلب برای خدمتعیسی مسیح به ما خدمت کرد، جانش را داد تا ما را نجات دهد و برای ما یک نمونه به جا گذاشت در آیات مشاهده می کنیم که خدا ارزش بسیاری برای خدمت به دیگران قائل است، و او ما را تشویق می کند که از عطایایی که به ما داده است برای خدمت به او و دیگران استفاده کنیم

عیسی مسیح خدمت کننده و خدا

چرا عیسی مسیح به روی زمین آمد؟

عیسی مسیح چگونه به شاگردان خدمت کرد؟

چرا او می‌خواهد که شاگردانش این نمونه را دنبال کنند؟

چرا خدمت کردن با ارزش است؟

آیا خدمتکاران خوب، رهبران خوب می شوند؟

چگونه می‌توانیم خدمت کنیم؟

خدا

مردم

ایمانداران

از چه طریقی دیگران به شما خدمت کرده اند؟

از یک دوست بپرسید

چگونه می‌توانند خدمت کردن را یک سبک از زندگی کنید؟
خدمت کردن به خدا و دیگران، چگونه یک برکت برای شما بوده است؟

کاربرد

از خداوند بخواهم که عطایای مرا آشکار کند، و اینکه چگونه می توانم با عطایایی که خدا به من داده است به دیگران خدمت کنم. ببینید که در کدام بخش از کلیسای خود می توانید خدمت کنید و به یک تیم ملحق شوید

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می‌کنم که به روی زمین آمدی تا به ما خدمت کنی و اینکه یک نمونه برای خدمت کردن نشان دهی.

آیه کلیدی

Study Topics