تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

آسمانخانه ابدی ما

آسمان یک مکان واقعی و بی نظیر است! برای کسانی که دعوت خداوند را از طریق ایمان به عیسی مسیح می پذیرند، آسمان یک فردوس‌ و یک خانه برای آینده است که می توانیم در حضور خدا برای همیشه در آن زندگی کنیم. حقیقت اینکه چگونه می توانیم به آسمان دست پیدا کنیم یک موضوع جالب است که باید با دیگران آن را به اشتراک بگذاریم

یک خانه واقعی و ابدی در آسمان

عیسی مسیح آسمان را چگونه توصیف می کند؟

چرا می توانیم مشتاق آسمان باشیم؟

دعوت خداوند، انتخاب ما

هرچند که خدا می خواهد که همه به آسمان بروند، ما نمی توانیم به آسمان برویم مگر اینکه رابطه ما با خداوند درست باشد.

اگر به آسمان نرویم، به چه نوع مکانی خواهیم رفت؟

در چه موردی این انتخاب ما است که به آسمان خواهیم رفت یا جهنم؟

منظور از “مسیر باریک را دنبال کن” چیست؟

به دیگران گفتن

چرا عدم صحبت کردن در مورد آسمان و چگونگی رسیدن به آن با دیگران اشتباه است؟

آیا این داشتان به شما انگیزه صحبت کردن در مورد عیسی مسیح با دیگران را می دهد؟ چرا؟

در نتیجه پیروی کردن از عیسی مسیح و خبر خوش او را به دیگران گفتن، انتظار چه چیزی را می توانیم داشته باشیم؟

از یک دوست بپرسید

چگونه می توانید مطمئن باشید که به آسمان می روید؟

آیا سوال دیگری در مورد اتفاقات پس از مرگ دارید؟

کاربرد

چگونه می توانیم به دیگران در رسیدن به آسمان کمک کنیم؟

نمونه دعا

پدر آسمانی، شکرت می کنم که یک منزل حقیقی و ابدی برای من در آسمان وجود دارد. من به دنبال موقعیت هایی هستم که به دیگران در رسیدن به آسمان کمک کنم. و مشتاق ستایش تو تا ابد هستم.

آیه کلیدی

Study Topics