شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

روح القدسکمک کننده و قدرت دهنده ما

قبل از اینکه عیسی مسیح به بهشت بازگردد، او به شاگردانش گفت که روح القدس برای کمک کردن و توانا ساختن آنها خواهد آمد. روح القدس خدا است، درست مانند پدر و پسر، عیسی مسیح، که خداوند هستند. ما می توانیم به صورت شخصی همه وابسته به روح القدس باشیم. او پیشاپیش به ما کمک کرده است تا در مورد خداوند بیشتر بدانیم

روح القدس به ما کمک می کند

روح القدس چگونه به ما کمک می کند؟

روح القدس به ما زندگی می دهد

روح القدس در چه زمینه هایی زندگی‌ ما را تغییر می دهد؟

روح القدس به ما قدرت می دهد

روح القدس در چه زمینه هایی به ما قدرت می دهد؟

به چه دلیل روح القدس به ما قدرت می بخشد؟

روح القدس در ما است

عیسی مسیح قول داد که روح القدس در ما خواهد بود

خداوند از این طریق به ما نشان داد که ما متعلق به او هستیم, بدن ما معبد روح القدس است

از یک دوست بپرسید

روح القدس چگونه به شما کمک کرده و شما را قدرتمند کرده است؟

سوال دیگری در مورد روح القدس دارید؟

روح القدس چگونه می تواند به شما در زندگیتان کمک کند؟

کاربرد

مطلبی که عیسی مسیح به شاگردانش گفت را مطالعه کنید کتاب یوحنا فصل ۲۰ آیه ۲۲

چگونه می توانیم در زندگیمان پذیرای روح القدس باشیم؟

نمونه دعا

روح القدس، شکرگزار تو هستم که همراه من و درون من هستی، به من آرامش می‌دهی و مرا در مسیر درست هدایت می کنی. لطفا مرا سرشار از قدرت خودت کن

آیه کلیدی

Study Topics