تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

امید برای شفاعشق و قدرت عیسی مسیح

عیسی مسیح به دفعات، عشق و قدرتش را با شفا دادن مردم نشان داده است. هر کسی که با ایمان نزد عیسی مسیح رفت، شفا یافت. امروز در مورد یک زن می خوانیم که با ایمان و اعتماد نزد عیسی مسیح رفت و یک معجزه دریافت کرد. ما باید آماده باشیم تا قدرت شفای معجزه آسای خداوند را امروز دریافت کنیم

عمل کردن در ایمان

آن زن چه مشکلی داشت؟

به نظر شما چرا او ایمان داشت که عیسی مسیح می تواند او را شفا بدهد؟

آن زن چه تصمیمی گرفت و چه عملی را انجام داد؟

در این آیه عیسی مسیح چه چیزی را وعده داد؟

عشق عیسی مسیح

در این داستان عیسی مسیح چگونه عشقش را به آن زن نشان داد؟

چرا عیسی مسیح این افراد را شفا داد؟

قدرت عیسی مسیح

زمانی که آن زن ردای عیسی مسیح را لمس کرد چه اتفاقی افتاد؟

چرا عیسی مسیح متوجه آن زن شد؟

چرا آن زن شفا یافته بود؟

عیسی مسیح چگونه قدرتش را در این داستان نشان داد؟

از کجا می دانیم که عیسی مسیح امروز هم هنوز می‌تواند شفا دهد؟

از یک‌ دوست بپرسید

آیا می توانید یک‌ داستان از شفا گرفتن را به اشتراک بگذارید؟

کاربرد

آیا کسی به شفا گرفتن نیاز دارد؟
ما می‌توانیم در همین لحظه دعا کنیم که عیسی مسیح عشقش و قدرتش را از طریق شفا دادن تو نشان دهد
بر روی آیه هایی که ایمان شما برای شفا را قوی تر می کنند فکر کنید و آنها را حفظ کنید.

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، از تو ممنونم که عاشق من هستی و از من مراقبت می کنی. من ایمان دارم که تو قدرت شفا دادن من را داری. من با ایمان نزد تو برای شفای کامل می آیم

آیه کلیدی

Study Topics