رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

چگونه می توانم پر ثمر باشم؟افزایش

خدا به ما گفته است که پر ثمر باشیم! او ما را انتخاب کرده است تا با استفاده از طبیعت پر ثمر و هدف او، زندگی و پادشاهی او را گسترش دهیم. این یک چالش بزرگ است اما در عین حال قابل توجه ترین و ارزشمندترین چیزی است که در زندگی می توانیم بدان دست یابیم

تولید میوه

خداوند چه کاری برای پر ثمر بودن هر شاخه انجام می دهد؟

چگونه می توانیم پر ثمر بمانیم؟

چگونه به پدر جلال می دهیم و نشان می دهیم که شاگرد او هستیم؟

با ثمر در مقابل بی ثمر

از آیات زیر چه مطالبی را در مورد ارزش خدا برای پر ثمر بودن را می آموزیم؟

چرا با ثمر بودن؟

ما مقرر به انجام چه مواردی شده ایم؟

این متن چگونه می تواند باعث تشویق افرادی که احساس بی‌ثمر بودن میکنند، باشد؟

این مثل بیانگر چیست؟

چرا باید مشتاق بذر دانه ها بمانیم؟

بپرسید

برای شما پر ثمر بودن به چه معنی است؟

کاربرد

برای افزایش ثمره زندگیتان چه کاری باید انجام دهید؟

دعا

خدایا، به من کمک کن تا پر ثمر باشم! شکرت می کنم که هر آنچه برای پر ثمر بودن احتیاج دارم را فراهم می کنی. من می خواهم به وفور میوه داشته باشم تا بتوانم به دیگران نیز کمک کنم باثمر باشند

آیه کلیدی