رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

عیسی مسیح باز می گردد


مشتاقانه انتظار کشیدن تا به انتها

عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت! از آنجایی که هیچ کس زمان دقیق بازگشت او را نمی داند، می باید همیشه آماده بازگشت او در زندگیمان باشیم. این را می توانیم از طریق به درستی زندگی‌کردن و کمک به دیگران برای شناخت عیسی مسیح انجام دهیم

بازگشت عیسی مسیح

پس از اینکه عیسی مسیح زمین را ترک کرد، چه اتفاقی افتاد؟

عیسی مسیح‌ گفت که پیش از آمدن او، افراد زیادی ادعا خواهند کرد که او هستند، و این در زمانی خواهد بود که جنگ های بسیار و بلایای طبیعی وجود دارند، و در زمانی که مردم گناهان بسیاری در زندگی مرتکب می شوند

( ما می دانیم که عیسی مسیح درست همانند رفتنش، باز خواهد گشت (کارهای رسولان 1:11
و‌اینکه او با شکوه باز خواهد گشت (متی 25:31

(24:31 زمانی که عیسی مسیح بازگردد، او تمامی مسیحیان زنده را دور هم جمع خواهد کرد (متّی
(4:13-18 تمامی آنهایی که مرده اند، زنده می شوند  (اول تسالونیکیان
(15:25-16 و او مرگ را نابود می کند (اول تسالونیکیان

زمانی که عیسی مسیح بازگردد، دیگر چه کارهایی انجام خواهد داد؟

مشتاقانه انتظار کشیدن

چگونه باید زندگی کنیم مادامی که منتظر بازگشت عیسی مسیح هستیم؟

چرا می توانیم مشتاق بازگشت عیسی مسیح باشیم؟

مراقبت از دیگران

مادامی که منتظر بازگشت عیسی مسیح هستیم، چه کاری برای دیگران باید انجام دهیم؟

چگونه باید دیگران را نسبت به زندگیشان تشویق و دلگرم کنیم؟

قبل از بازگشت عیسی مسیح، چه اتفاقی باید رخ دهد؟

در همین راستا، چه عملی می توانیم انجام دهیم تا این زمان زودتر فرا رسد؟

از یک دوست بپرسید

از چه طریق شما دلگرم به بازگشت عیسی مسیح هستید؟

آیا در مورد بازگشت عیسی مسیح سوال دیگری دارید؟

کاربرد

بر اساس این حقیقت، ما باید چه کار کنیم؟

چه نگرش و طرز برخوردی باید مادامی که در این جهان زندگی می کنیم داشته باشیم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، من بی صبرانه مشتاق بازگشت تو هستم! می خواهم تو را با نحوه زندگی کردنم خوشحال کنم. لطفا به من کمک کن تا در مورد تو با بسیاری از مردم صحبت کنم

آیه کلیدی