رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

یوشع


قوی و دلیر

یوشع مرد خدا قوی و شجاع بود که مردمش را به پیروزی هدایت کرد و وعده های خدا برای مردمش را انجام داد. خدا به یوشع وعده موفقیت داده و او را آماده کرد. ما می توانیم طریقه موفقیت یوشع را در زندگی خود به کار ببریم و نه تنها پیروزی های شخصی را ببینیم، بلکه شاهد پیشرفت ملکوت خدا باشیم

وعده بی نظیر خدا

یوشع و‌موسی چه نسبتی داشتند؟

خدا به یوشع چه وظیفه ای واگذار کرد که موسی نتوانسته بود آن را تمام کند؟

وعده خدا به یوشع چه بود؟ چیزهایی که خدا به او وعده داد را لیست کنید

امر خدا برای قوی و دلیر بودن

چگونگی تشویق یوشع توسط خدا را شرح دهید

راهنمایی های خدا چه بود؟

پیروی از راهنمایی های خدا به یوشع چگونه کمک می کرد؟

به نظر شما چرا خدا می خواست که یوشع موفق شود؟

پاسخ و پیروزی یوشع

پاسخ یوشع چه بود؟

این مساله به شما چه مطلبی در مورد قدرت های روحانی اطراف یوشع می گوید؟

چه کسی یوشع را موفق کرد و چرا؟

شهر اریحا چگونه مغلوب شد؟

خدا یوشع را چگونه برکت داد؟

بپرسید

خدا چگونه در گذشته به شما قدرت و جرات داده آست؟

در چه زمینه هایی خدا می تواند به شما پیروزی و موفقیت بدهد؟

کاربرد

چگونه می توانید آنچه را که در داستان یوشع آموختید را در زندگیتان به کار ببرید؟

برای چه موردی در زندگی احتیاج به جرات دارید؟

دعا

خدایا، دعا می کنم که قدرت و شجاعت انجام مأموریتهایی را که به من واگذار می کنی را بدهی. می خواهم که با ایمان تمام از راهنمایی های تو و برنامه ای که برای زندگی ام داری پیروی کنم

آیه کلیدی