سه مطلب اساسی

نوشتن وقایع


شنیدن صدای خدا

در صورت تبدیل مطالعه کتاب مقدس به یک عادت‌ روزانه، می‌توانیم انتظار صحبت کردن خدا با ما را داشته باشیم. نوشتن وقایع به معنی نوشتن آن دریافتی که از کلام خدا برای زندگیمان دریافت می کنیم است. کلام خدا باعث دلگرمی، تشویق و کمک کننده ما برای رشد کردن است

کلام خدا

آیه های زیر چگونه باعث تشویق و الهام بخش شما برای مطالعه کلام خدا می شوند؟

شنیدن از خدا

ما هر روز می بایست تشنه دریافت کلام تازه خدا برای آن روز باشیم

آیات زیر را مطالعه کنید. مطالعه کتاب مقدس با چه چیزی باید همراه باشد؟ چند مثال جهت چگونگی انجام آن بزنید

نمونه دعای پیش از نوشتن وقایع

دعا کردن پیش از مطالعه کتاب مقدس یک ایده خوب است. عیسی مسیح لطفا امروز با من صحبت کن

فعالیت نوشتن وقایع

شروع به مطالعه عهد جدید کنید. کتاب مرقس یک مقدمه مناسب برای کتاب مقدس است

:تاریخ

:عنوان – موضوع

:آیه

:کاربرد – دعا

از یک‌ دوست بپرسید

خدا با شما در مورد چه موردی از طریق این عبارت صحبت کرد؟

کاربرد

چه کاری برای تبدیل نوشتن وقایع به یک عادت روزانه می توانید انجام دهید؟

نمونه دعا

از این زمان برای دعا در مورد آنچه که امروز از کلام خدا یاد گرفتید استفاده کنید

آیه کلیدی

Study Tags.