پایه ریزی قوی

داوری پاداش هاکتاب مقدس در مورد داوری ایمانداران سخن می گوید که به عبارتی تخت داوری عیسی مسیح نیز خوانده شده است. در آنجا عیسی مسیح ایمانداران واقعی را بخاطر آنچه که روی زمین انجان داده اند، چه خوب و یا چه بد، داوری خواهد کرد.

صندلی قضاوت مسیح

کارهای ما چگونه قضاوت خواهد شد؟

کتاب مقدس از تاج نام می برد. اینها چگونه تاجهایی هستند؟

پیروزی و چیره شدن

چه چیزی داوری خواهد شد؟

حداقل چهار زمینه ویژه داوری خواهد شد

اول – زمان

در مورد نحوه استفاده از زمان و اینکه با زمانمان چه کاری با زمانمان باید انجام دهیم صحبت کنید

دوم – پول

در مورد خواست خدا برای نحوه استفاده از سرمایه خود صحبت منید. ثروت حقیقی چیست؟

سوم – تلاش

در مورد چگونگی داوری بر اساس استفاده از منابع و تلاش صحبت کنید

چهارم – مسئولیت

ایمانداران —

ایمانداران بر اساس مسئولیت هایشان چگونه باید زندگی کنند؟

معلمان —

معلمان بر اساس مسئولیت هایشان چگونه باید زندگی کنند؟

آیا ما آن کاری که برای آن خلق شده ایم را انجام می دهیم؟

ما کیستیم؟

برای چه چیزی خلق شده ایم؟

چه کسی مأموریت ما را مشخص کرده است؟

بپرسید

آیا سوالی در مورد داوری و پاداش ایمانداران دارید؟

کاربرد

چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که عمل ما توانایی مقابله با آتش را دارد؟

1) انگیزه – چرا این را انجام می دهیم؟

2) قدرت – این قدرت برای کیست؟

3) اطاعت – از چه کسی اطاعت می کنیم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، به من لطفا کمک کن تا از زمان و منابع ام درست استفاده کنم، تا بتوانم وظیفه ای که به من سپرده ای را انجام دهم

آیه کلیدی

Study Topics