پایه ریزی قوی

دست بر کسی گذاشتن – بخش دومزمانی که بر کسی دست می‌گذاریم، دست ما همانند یک جریان الکتریکی که به خدا متصل است عمل می کند. ما بخشی از کار خداوند را به مردم انتقال می دهیم. چون در دست گذاشتن توجه ما به خداوند است که قدرت او (از بیرون) برای بنای نسل بعد عمل میکندد و این فقط از طریق خداوند امکان پذیر است

زمینه های انتقال

ششم – برای انتقال عطایای روحانی

نبوت همراه با دست گذاشتن معنی دوگانه دارد که از این طریق عطیه روحانی نیز انتقال پیدا می کند

زمینه عطیه روحانی خود را مشخص کنید ودر مورد چگونگی استفاده از آن برای بنای کلیسا گفتگو کنید

با هم دعا کنید و از خدا افزایش عطیه این زمینه را بخواهید

هفتم – برای جاری شدن برکت

نمونه های زیر نشان می دهند که برکت می تواند هم از طریق دست گذاشتن هم از طریق دست مردم را گرفتن انتقال پیدا کند، اما بدون اینکه لزوما ارتباط فیزیکی نیاز باشد

در این نمونه به مردم چگونه برکت داده شد

هشتم: جمعی برای خدمت

رهبران کلیسا می‌توانند افراد مشخصی را که سرشار از روح القدس هستند، برای انجام خدمت و آموزش در کلیسا تعیین کنند

آنها چگونه به کلیسا خدمت کردند؟

مشخص کردن و حکم دادن سرگروه ها برای خدمت و آموزش نیز یک روند تعیین هویت است

چرا پولس در مورد شتاب در دست گذاشتن بر مشخص کردن رهبران هشدار داده بود؟

بپرسید

در مورد عطایای روحانی که به شما انتقال داده شده صحبت کنید و آنها را مشخص کنید

کاربرد

بر اساس عطایا و شور شما، چگونه می‌توانید به بنای بدن مسیح در کلیسای خود خدمت کنید؟

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، دستان پر برکت خود را بر روی زندگی من قرار بده. لطفا هدایا روحانی که به من داده شده را آشکار کن. به من کمک کن از آنها برای انتقال برکت تو به دیگران برای جلال تو استفاده کنم

آیه کلیدی

Study Topics