شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

پایه های زندگیبر روی “صخره” بنا کردن

عیسی مسیح مسائل زیادی را در کتاب مقدس آموزش داده است که به ما در زندگیمان کمک می کند. در این داستان که عیسی مسیح گفت، ما یاد می گیریم که چقدر مهم است که زندگیمان را بر روی یک پایه استوار بسازیم.

ساختن زندگی ات

به نظر شما در این داستان، خانه بیانگر چه چیزی است؟

چه تفاوت هایی میان یک انسان دانا و یک انسان نادان در این داستان وجود دارد؟

پایه های زندگی

به نظر شما چه اهمیتی دارد که پایه های استوار داشته باشیم تا زندگیمان را بر روی آن بسازیم؟

زندگیمان را بر روی چه چیز هایی می سازیم؟ به طور مثال روابط، تحصیلات

طوفان زندگی

باد و باران نشانگر مشکلاتی هستند که در زنگی ما پدید می آیند. چند نمونه از مشکلاتی که با آنها در زندگی مواجه می شویم چه هستند؟

طوفان زندگی چگونه می تواند “خانه” ما را ویران کند؟

از یک دوست بپرسید

پایه های رندگی شما چه هستند؟

آیا پایه های شما در مقابل “طوفان” استوار بوده اند؟

کاربرد

چگونه می توانید پایه های زندگیتان را محکمتر کنید؟

به نظر شما در چه زمینه هایی از زندگیتان می‌توانستید بیشتر به خدا اتکا کنید؟

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، لطفا به من کمک کن تا در زمان تصمیم گیری های مهم زندگیم حکمت داشته باشم. لطفا پایه های سست زندگیم را به من نشان بده و لطفا آنها را از طریق اعتماد کردن بیشتر به تو محکمتر کن.

آیه کلیدی