رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

زندگی برای ابدیتیک زندگی با هدف

خدا ابدی است، و او ما را به زندگی با چشم انداز و هدف ابدی تشویق می کند. در واقع وعده او به ما این است که در صورت قرار دادن ایمانمان در او، می توانیم با او ابدیت را در آسمان داشته باشیم

وعده ابدی

متون زیر در مورد ابدیت چه می گویند؟

وعده خدا چیست؟

این وعده برای چه کسی است؟

چشم انداز جهانی در مقابل ابدی

متون زیر در مورد زندگی در این جهان در مقابل زندگی درابدیت چه بیان می کنند؟

چشم انداز پولس در این زندگی و دشواری های آن چیست؟

او مشتاق چه چیزی است؟

هدف ابدی

عیسی مسیح از ما چه چیزی را خواسته که انجام دهیم؟

او چه وعده ای می دهد؟

خدا به ما چه مسئولیتی را واگذار کرده است؟

متون زیر چگونه ما را تشویق به یک زندگی سرشار از هدف می کنند؟

بپرسید

داشتن یک چشم انداز ابدی چگونه به زندگی شما و اولویت‌هایتان شکل می دهند؟

کاربرد

با انجام چه کاری و یا تغییری در زندگیتان می توانید بیشتر بر روی ابدیت تمرکز کنید؟

دعا

خدایا، لطفا به من کمک کن با هدف زندگی کنم. من می خواهم چیزهایی که ارزش ابدی دارند، مانند روابط و افرادی که تو در اطراف من قرار داده‌ای، را گرامی بدارم

آیه کلیدی