رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

محبتمهم ترین دلیل

ما با مطالعه کتاب مقدس از اینکه به چه میزان خدا عاشق ما است دلگرم می شویم. اما خداوند همچنین به ما دستور می دهد تا این عشق را نسبت به دیگران هم داشته باشیم – حتی نسبت به دشمنانمان! محبت ما به دیگران باید حقیقی باشد و نه تنها از طریق گفتار، بلکه از طریق رفتار ما نیز نشان داده شود، و این می بایست دلیل هر آن چیزی که انجام می دهیم باشد

محبت خداوند

خدا برای ما چه کرده است؟

چرا؟

محبت خداوند به ما چه مقدار قوی است؟

خدا از ما چه می خواهد که انجام دهیم؟

فرمان خداوند در مورد محبت

عیسی مسیح به ما فرمان داده است که چه چیزی را انجام دهیم؟

دیگران چگونه که ما از شاگردان او هستیم؟

چرا محبت به دشمنانتان اهمیت دارد؟

چگونه می توانیم در محبت به دیگران بهتر شویم؟

دلیل آن محبت است

چرا عشق اهمیت بسیاری دارد؟

چه نوع عشقی شرح داده شد؟

از یک دوست بپرسید

آیا فکر می کنید محبت کردن به مردم آسان است؟

چه قسمتی از این مطالعه چالش برانگیزتر است؟

کاربرد

عبرانیان 10:24 می گوید – و‌ در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزیم

چند طریق که می توانیم محبت را به مردم نشان دهیم چه هستند؟

تمرین خانگی: این هفته مدت زمانی را بر روی محبت خداوند تمرکز کنید و آنرا دریافت کنید. همچنین انگیزه های خود را ارزیابی کنید – به این فکر کنید که: زمانی که من آنرا انجام دادم، آیا محبت انگیزه من بود؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح شکرت می کنم تو بسیار زیاد عاشق من هستی. شکرت می کنم که محبتت را در من قرار دادی. به من کمک کن تا هر آنچه که انجام می دهم همراه با محبت باشد

آیه کلیدی