هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

شاگرد سازی


پایه استوار ما عیسی مسیح

شاگرد سازی یعنی وصل کردن مردم به عیسی مسیح. عیسی مسیح شبان نیکو است و می خواهد که شاگردانش صدایش را بشناسند و او را دنبال کنند. او ما را انتخاب کرده است تا به دیگران درباره او بشارت دهیم، همچنین او به ما قدرت کمک به شاگردان برای ساختن یک پایه مستحکم در جهت رشد و دنبال کردن عیسی مسیح را داده است

خواندگی شاگردی

عیسی مسیح چه ماموریتی برای ما دارد؟

شاگردان صدای شبان را می شناسند

چرا شناخت صدای خدا برای مردم اهمیت دارد؟

از این آیات درباره نقش خدا چه می آموزیم؟

آیات زیر در مورد نقش ما چه مطالبی را عنوان می کنند؟

چرا دیگران را شاگرد ساختن برای شاگردان اهمیت دارد؟

کاربرد

چه کسی عیسی مسیح را به شما معرفی کرد؟ چگونه این کار را انجام دادند؟

چگونه به رشد شما کمک کردند؟

چند قدم کوچک که می توانید برای معرفی عیسی مسیح به دوستانتان بردارید چه هستند؟

چگونه می توانید به رشد دیگران کمک کنید؟

دعا

عیسی مسیح، لطفا به من کمک کن درباره زندگی تازه ای که با تو دارم با دیگران سخن گویم. و نحوه کمک به افرادی که مایلند رشد کنند را به من بیاموز

آیه کلیدی

Study Tags.