تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

پیروی از کلام خداکلید رشد کردن

اطاعت کردن یک بخش ضروری برای رشد یک ایماندار به عیسی مسیح است. این امر قدردانی و عشق ما به خدا را نشان می دهد و آزادی و برکت در زندگیمان به همراه دارد

اهمیت اطاعت کردن

اطاعت کردن به چه معنی است؟

عیسی مسیح اطاعت کردن را آموزش می دهد

چرا پیروی از کلام خدا اهمیت دارد؟

زمانی که پیروی نمی کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

با توجه با آیات زیر شرح دهید که عیسی مسیح در مورد کسانی که از او پیروی نمی کنند چه می فرماید؟

رشد کردن در اطاعت

چگونه برای اطاعت کردن با انگیزه می شویم؟

تشویق کردن دیگران

چه مواردی در اطاعت کردن برای ما اهمیت دارد؟ و چگونه می توانیم دیگران را به پیروی کردن تشویق کنیم؟

بپرسید

آیا می‌توانید یک داستان در مورد اطاعت کردن در زندگیتان به اشتراک بگذارید؟

آیا سوال دیگری در مورد اطاعت کردن دارید؟

کاربرد

بزرگترین چالش شما در زمینه اطاعت کردن چیست؟

چه مطلبی را در این آموزش می توانید در زندگیتان به کار ببرید؟

دعا

خدایا، من برای هر آن چیزی که برای من انجام دادی شکرگزار تو هستم. مسائل بسیاری در مورد اطاعت کردن در نمونه تو وجود دارد که باید بیاموزم، و می‌خواهم که در این زمینه رشد کنم. لطفا به من کمک کن تا از کلام تو پیروی کنم

آیه کلیدی

Study Topics