تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

هدف


برنامه (خواست) خدا برای زندگیمان

خداوند برای زندگی ما برنامه و هدف دارد. او ما را خوانده است تا با او ارتباط داشته و بخشی از ماموریت او باشیم و به دیگران برای داشتن رابطه با او کمک کنیم. او برای ما یک نقش خاص‌ در نظر دارد و مادامی که او را پیروی می کنیم، برنامه های خوبی که برای زندگی ما دارد را آشکار می کند

برنامه خدا برای شما

به نظر شما خدا چه برنامه هایی برای ما دارد؟

چه کاری باید برای خواست خدا انجام دهیم؟

چرا باید به برنامه خدا برای خود اعتماد داشته باشیم؟

کلام خدا چگونه ما را هدایت می کند؟

روح خدا چگونه ما را هدایت می کند؟

از آیه های زیر چه چیزی در مورد برنامه خدا برای زندگیمان می آموزیم؟

برنامه خدا برای جهان

برنامه خدا برای جهان چیست؟

از یک دوست بپرسید

برنامه خدا برای زندگی شما چیست؟

کاربرد

چگونه می توانی با برنامه خدا برای زندگی ات آشنا شوی؟ به نظر شما خدا در چه بخشی از برنامه و هدفش برای جهان می خواهد که شما نقش داشته باشید؟

دعا

خداوندا، شکرت می کنم برای برنامه بی نظیر تو. از طریق عیسی مسیح به من یک آینده پر از امید داده شده است

آیه کلیدی

Study Tags.