هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

تربیت سرگروه ها


در طول سه سال خدمت و آموزش عیسی مسیح با شاگردانش، آنها هر آنچه که عیسی مسیح انجام می داد و حتی نحوه آموزش او را می دیدند. از طریق دنبال کردن نمونه عیسی مسیح، و اجازه دادن به روح القدس، شاگردان هر جا که می رفتند تبدیل به آموزگاران خوب انجیل می شدند. و از طریق قدرت کلام و نشانه های معجزه آسا آنها پایه های کلیسای اولیه را ثبت کردند

به آنها نشان بده

متون زیر را مطالعه کنید و در یک یا دو کلمه جمع بندی کنید که عیسی مسیح چه نقشی برای آنها داشت؟

به آنها آموزش دهید

پولس راهکار و آموزشی به تیموتائوس داد؟

تیموتائوس چگونه از پولس آموزش دادن را آموخت؟

چه مهارت هایی از طریق آموزش در دنیا به دست خواهیم آورد؟

آنها را تقویت کنید

عیسی مسیح به شاگردانش اجازه چه کاری را داد؟

عیسی مسیح به شاگردانش در زمان فرستادن آنها چه چیزی بخشید؟

آنها چگونه قدرت را دریافت کردند؟

آن قدرت برای چه بود؟

دست گذاشتن بر آنها چه چیزی را نشان می دهد؟

بپرسید

به عنوان یک شاگرد/ سرگروه چگونه پیشرفت کرده اید؟

آیا می توانید یک داستان درباره کمک به پیشرفت رهبری کسی به اشتراک بگذارید؟

کاربرد

در این آموزش در مورد رهبری چه چیزی یاد گرفتید، و آیا قدمی هست که می باید برای رشد در زمینه رهبری بردارید؟

دعا

خدایا، من برای نمونه های تو و افرادی که در زندگی من قرار دادی تا مرا شاگرد سازند و به من آموزش دهند تا سرگروه شوم شکرت می کنم. مرا یاری کن تا به رشد دیگران در ایمانشان و سرگروه شدن کمک کنم

آیه کلیدی

Study Topics