تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

به دست آوردن گمشدهاولویت خدا

افراد گمشده در اولویت اصلی خداوند قرار دارند. میل خداوند این است که هر کسی پیدا شده و با او رابطه داشته باشد. عیسی مسیح به زمین آمد تا افراد “گمشده” (از جمله ما) را نجات دهد و او از ما می خواهد که در این هدف بی‌نظیر با او شریک باشیم

گوسفند گمشده و مردم گمشده

در چه زمینه هایی ما گمشده ایم؟

مردم چگونه گمشده بودند؟

قلب خداوند برای افراد گمشده

این آیه چگونه نشان می‌دهد که مردم گمشده برای خدا اهمیت دارند؟

چرا عیسی مسیح به روی زمین آمد؟

عیسی مسیح برای چه دسته افرادی آمده است؟

قلب ما برای افراد گمشده

چرا پولس سعی می کند به دیگران اشاره کند؟

پولس برای نجات دیگران از چه مواردی صرفنظر می کند؟

ما در پیدا کردن افراد گمشده چه نقشی ایفا می کنیم؟

از یک دوست بپرسید

تو چگونه “پیدا شدی”؟

خداوند برای پیدا کردن تو چه کرد؟

مردم چگونه به تو کمک کردند تا مسیحی شوی؟

کاربرد

بیایید از خداوند بخواهیم تا قلبمان بگونه ای تبدیل شود تا اولویت خداوند برای گمشدگان را درک کنیم. بیایید از خداوند بخواهیم تا نام سه نفر را به ما نشان دهد تا روزانه برای آنان دعا کنیم. ءعای تو تأثیرگزار است و خواست خداوند این است که این سه نفر از طریق تو با خداوند آشنا شوند.

یک عادت دعای روزانه، برای سه نفر که خدا در قلبتان گذاشته است، درست کنید

این هفته یک کار جدید انجام دهید تا افراد گمشده را پیدا کنید

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که به این اندازه مرا دوست داشتی که مرا پیدا کنی و نجاتم دهی. خدایا، اولویت های مرا همانند خود قرار ده، و لطفا از من در برنامه های خود در پیدا کردن افراد بسیاری استفاده کن

آیه کلیدی

Study Topics