رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

توبهبازگشت به خدا

توبه به معنی برگشتن به سمت خدا است. این امر شامل تصمیم و عمل می شود، تا بتوانیم مسیرمان را از راهی که خودمان طی می کردیم به راه خداوند تغییر دهیم

اهمیت توبه

در چه صورتی توبه بخشی از نجات یافتن می باشد؟

چرا توبه با فقط احساس ندامت داشتن فرق می کند؟

مراحل توبه

در مورد پسر گمشده مطالعه کنید درکتاب لوقا فصل ۱۵ آیه ۲۴-۱۱. اتفاقی که افتاد را خلاصه کنید

ثمره توبه

در مورد زَکّا مطالعه کنید در

او برای اینکه نشان دهد تغییر کرده است چه کرد؟

چه کاری می توانیم انجام دهیم تا نشان دهیم که توبه کرده ایم؟

چگونه می توانیم توبه را بخشی از زندگی روزانه مان کنیم؟

سه مرحله برای توبه

اول – عمیقا احساس ندامت کردن برای گناه در مقابل خداوند

دوم – به گناهانتان اعتراف کنید

سوم – پیروزی مسیح بر گناه و تاثیر آن در زندگیتان را شهادت دهید و از آن لذت ببرید

از یک دوست بپرسید

آیا می‌توانید یک داستان در مورد توبه شخصی خود به اشتراک بگذارید؟

کاربرد

آیا چیزی وجود دارد که بتوانید برای تغییر انجام دهید و یا نشان دهد که تغییر کرده اید؟ از خداوند بخواهید تا در این مورد هدایتتان کند

کتاب مزمور فصل ۵۱ را مطالعه کنید آنجا که داوود از گناه خود توبه می کند

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، شکرگزار تو هستم که من را نجات دادی. من تصمیم گرفتم که از گناه روی برگردانم و به آن صورت که تو از من می خواهی زندگی کنم. من زندگیم را به تو می سپرم

آیه کلیدی

Study Topics