پایه ریزی قوی

رستاخیز ایماندارانیکی از اولین نمونه های رستاخیز ایمانداران مربوط به ظهور با شکوه و جلال موسی و الیاس نزد عیسی مسیح، پطرس، یعقوب و یوحنا است. زمانی که موسی و الیاس با عیسی مسیح درباره مرگ او صحبت می کردند، نمای چهره عیسی مسیح در حضور شاگردان تغییر کرده بود. موسی و الیاس مشخصا بدن احیا شده شان را دریافت کرده بودند و به همین دلیل به عنوان اولین رستاخیزان به شمار می روند

نتیجه رستاخیز چیست؟

در چه موردی عیسی مسیح اولین نفر بود؟

افراد دیگری که در بدن احیا شده شان دیده شدند که هستند؟

این موضوع چه زمانی اتفاق می افتد؟ چه کسی با عیسی مسیح خواهد بود؟

در داوری نهایی، چه بر سر آنانی که بدون عیسی مسیح هستند خواهند آمد؟

برای مرگ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

رستاخیز چه زمانی رخ می‌دهد؟

1) الف-

2) به چه سرعتی؟

بدن احیا شده ما چه شکلی خواهد بود؟

از کجا می دانیم که ظاهر فیزیکی عیسی مسیح تغییر یافته بود؟

از کجا می دانیم که عیسی مسیح یک بدن واقعی قابل لمس داشت؟

از کجا می دانیم که عیسی مسیع همواره یک هدف را دنبال می کرد؟

چگونه بدن احیا شده ما بهتر از بدن طبیعی انسانی ما است؟

آیا شیوه خاکسپاری اهمیت دارد؟

در صورتی که بدن ما به خاک برگردد، تجزیه سرعت این روند را بالا می برد

این حقایق می بایست چگونه بر زندگی‌ ما تاثیر بگذارند؟

بپرسید

آیا سوالی درباره رستاخیز ایمانداران دارید؟

کاربرد

براساس درک من از رستاخیز، چگونه این حقایق بر زندگی من تاثیر گذار خواهند بود؟

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، شکرت می کنم که من هم قیام خواهم کرد. شکرت می کنم که قدرت رستاخیز تو به کسانی که ایمان دارند داده شده است

آیه کلیدی

Study Topics