هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

دیدن استعداد درونی افرادشاید برخی از شاگردان بهترین انتخاب به نظر نرسند، اما عیسی مسیح استعداد درونی آنها را فراتر از آنچه که مردم با چشم عادی ببینند، دید. در واقع شاگردان ادامه می دهند تا تبدیل به زنان و مردان پر عزت، پراستفامت، فداکار و پر قدرت در روح القدس شوند

چه کسی استعداد‌ درونی دارد؟

متون زیر را مطالعه کنید و خصوصیات یک سرگروه با استعداد را شرح دهید

چه کسی آماده هدایت کردن است؟

چه نوع شخصی آماده قبول مسئولیت سرگروه بودن در کلیسا است؟

مشخصات یک سرگروه کلیسا را لیست کنید

بگذارید ضعیف بگوید که قوی است

متون زیر درباره افرادی که استعداد درونی خود را نمی بینند چه می‌گویند؟

بپرسید

درباره سرگروه بودن چه آموختید؟

آیا استعداد درونی آن را در خود می بینید؟

به نظر شما این آموزش به شما برای تشخیص سرگروه با استعداد کمک کرده است؟

کاربرد

قدم بعدی برای شما چیست؟

دعا

خدایا، می خواهم که یک سرگروه خوب در تمامی زمینه های زندگیم باشم. لطفا به من کمک کن تا در استعداد خود رشد کنم و مرا یاری کن تا به دیگران نیز برای رشد در استعدادشان کمک کنم

آیه کلیدی