هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

تجربیات خود را به اشتراک گذاشتنعیسی مسیح برای من چه کرد

اینکه خدا چگونه تو را نجات و زندگی تو را تغییر داد، تجربه قدرتمندی است. خدا می تواند از این تجربه تو برای اطرافیان تو استفاده کند. خدا از ما دعوت می کند نا عضوی از برنامه بی نظیر او باشیم و در مورد عیسی مسیح با دیگران صحبت کنیم

داستان قدرتمند تو

به مردم چه باید بگوییم و چرا؟

چگونه باید به مردم داستانمان را بگوییم؟

چه چیزی مانع از گفتن داستانمان می شود؟ باید چه کنیم؟

این چه نوع قدرتی است؟ برای چیست؟

نحوه به اشتراک گذاری داستانتان

در ساختار داستان پولس سه بخش وجود دارد

:اول – پیش از دریافت مسیح

پولس تمام جزییات عمل اشتباهش را توصیف نمی کند، بلکه ترجیحا روی اینکه چرا آنها را انجام داده است تمرکز می کند – اطلاعاتی که خیلی شخصی هستند یا در زمینه هایی که شما پیروز نشدید را به اشتراک نگذارید

:دوم – ملاقات او‌ با عیسی مسیح

ملاقات هر نفر با عیسی مسیح ملاقاتی خاص است، حتی اگر به اندازه ملاقات پولس دراماتیک و یا پر هیجان نباشد

:سوم – پس از پزیرفتن عیسی مسیح

پولس چگونه تغییر کرد؟

مزیت های زندگی تغییر کرده او چه بودند؟

از یک دوست بپرسید

می‌ توانی داستانت را به اشتراک بگذاری؟ آن را کوتاه کنید – کمتر از ۳ دقیقه

ساختاری که پولس استفاده کرد را به کار ببرید

1.اول – پیش از پزیرفتن عیسی مسیح:

2.دوم – ملاقات با عیسی مسیح:

3.سوم – پس از پزیرفتن عیسی مسیح:

اگر زمان داری، داستان خود را با گروه و یا یک شخص دیگر به اشتراک بگذار

کاربرد

تو چگونه تغییر کردی؟

مزایای زندگی تغییر کرده تو چیست؟

نمونه دعا

خداوندا، دعا می کنم تا فرصت به اشتراک گذاشتن داستانم با شخص دیگری را داشته باشم. به من کمک کن تا برای هر فرصتی که بر سر راهم قرار می گیرد آماده باشم

آیه کلیدی