سه مطلب اساسی

دعای سادهگفتگو با خدا

دعا گفتگو با خدا است. درست همانطور که معاشرت کردن برای هر رابطه ای ضروری است، برای رابطه ما با خدا نیز لازم است. او از ما می خواهد که با او همیشه در گفت و گو باشیم

عیسی مسیح چگونه دعا می کرد؟ – دعای خداوند

چگونه باید دعا کنیم؟

چگونه نباید دعا کنیم؟

 

برای چه چیزی باید دعا کنیم؟ آیه هایی که مربوط به عبارت زیر می شود را بنویسید

اول – برای جلال خداوند

دوم – برای پادشاهی خداوند و دیگران

سوم – برای خودت

چهارم – بخشش – قلب پاک

دعای تاثیرگذار

چگونه می‌توانیم دعایمان را تاثیرگذار کنیم؟

افکارتان را به دعا تبدیل کنید

شیوه زندگی یک شخص دعا کننده

چگونه افکارمان را به دعا تبدیل می کنیم؟

هر چند وقت یک بار باید دعا کنیم؟

چه زمانی باید دعا کنیم؟

از یک دوست بپرسید

چه زمانی و کجا دعا می کنید؟ در چه مورد دعا می کنید؟

سوال دیگری در مورد دعا دارید؟

زمان و مکان مناسب برای دعا کردن شما چیست؟

آیا جواب دعاهایتان را می گیرید؟

کاربرد

به یک مورد برای شکر کردن و ستایش خداوند فکر کنید – به طور مثال برای نجات من

به شخص دیگری برای دعا کردن فکر کنید – به طور مثال یک عضو از خانواده یا دوست

به یک مورد که می خواهید در دعایتان درخواست کنید فکر کنید – به طور مثال یک امتحان که به زودی باید بدهید

نمونه دعا

عیسی مسیح، شکرگزار تو‌هستم که دعاهای من را می شنوی. من دعاهایم را به تو می سپارم، و ایمان دارم که تو قادر به پاسخ دادن دعاهایم هستی

آیه کلیدی

Study Topics