پایه ریزی قوی

توبهتوبه تغییر دادن ذهن است که به دنبال آن، تغییر در اعمال نیز پیش می آید. این شامل یک تصمیم ارادی (هیجانی و یا غیر هیجانی) برای تغییر از مسیری که خودمان می رفتیم به مسیر خدا است

چرا توبه اولین سنگ پایه است؟

چه چیزی باعث توبه می شود؟

چه کسی ما را جذب می کند؟

خدا برای تو چه کرده است؟

تأثیر اندوه الهی چیست؟

اعتراف کردن راه خدا برای آگاه سازی ما از گناهمان است تا بتوانیم از آن روی برگردانیم. و محکوم کردن هم راه دشمن برای اشاره به گناهان ما است و به ما این باور را می‌دهد که روی گرداندن از آن غیر ممکن است

توبه اشتباه

در مورد یهودا مطالعه کنید در

چه اتفاقی افتاد؟

اندوهی که برای جهان باشد چه چیزی با خود می آورد؟

توبه درست

در مورد پسر گمشده مطالعه کنید در

.

هر کدام از آیه هایی که در رابطه با مراحل توبه در زیر آمده است را یادداشت کنید

1. مشکل، حرص و طمع

2. قبول کردن گناه

3. یک تغییر در ذهن

4. یک تغییر در عمل

5. اعتراف

6. مسائل را درست کردن (جبران)، من را یکی از مردان خود بدان

بپرسید

آیا می توانید یک داستان شخصی از توبه بگویید؟

کاربرد

چند عمل که تغییر شما را در زندگیتان را نشان می دهند چه هستند؟

چگونه می توانید توبه را یک سبک از زندگی کنید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، برای بخشش تو شکرگزار هستم. من از راه های اشتباه خود توبه می کنم و به راه تو که من را به سمت زندگی هدایت می کند می آیم

آیه کلیدی

Study Topics