تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

کلیساخانواده خداوند

کلیسا یک ساختمان یا یک رویداد نیست – این مردم خدا هستند که با هم زندگی می کنند، جشن می گیرند و رشد می کنند. به صورت فردی، کلیسا به ما کمک می کند تا در خداوند رشد کنیم و برنامه او برای زندگیمان را تحقق بخشیم. اگر به فکر دیگران هم باشیم، کلیسا همچنین راه خدا برای پیدا کردن افراد گمشده و ساختن پادشاهی او است

کلیسا، مردم خدا است

نظر خداوند نسبت به ما چیست، زمانی که به او ایمان می آوریم

قوم خدا چگونه مکمل یکدیگر هستند؟

همچنین از کتاب افسسیان فصل ۴ آیه ۱۶-۱۱، هدف خدا برای ما و کلیسا چیست؟

هدف از کلیسا چیست؟

چه چیزی در مورد کلیسای اولیه خاص بود؟

چه اتفاقی افتاد؟ – آنها چه کردند؟

ما به کلیسا نیاز داریم

چه توصیه ای می توانیم دریابیم از کتاب عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۲۵

چرا ما به کلیسا نیاز داریم؟

حضور خداوند

قدرت خدا

کلام موعظه شده خداوند

قوم خدا

از یک‌ دوست بپرسید

از چه چیز کلیسا لذت می بری؟

چرا عضوی از این کلیسا هستی؟

کاربرد

به نظر شما چه کاری می توانید انجام دهید تا رابطه عمیقتری با کلیسا داشته باشید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرگزارت هستم که عضوی از خانواده تو‌هستم. شکرت می کنم که به من به عنوان عضوی از این کلیسا برکت می دهی. دعا می کنم که از من برای برکت و رشد این کلیسا استفاده کنی

آیه کلیدی