پایه ریزی قوی

داوری نهاییداوری نهایی، که به عنوان تخت سفید پادشاهی قضاوت نیز شناخته می شود، زمانی است که همه دلیل رفتن برخی افراد به دریاچه آتش را می بینند و متوجه می شوند

دریاچه آتش چیست؟

همچنین به عنوان “گهنا” که بک مکان حقیقی است شناخته می شود

این داوری بر چه اساس است؟

آیا داوری درجه بندی دارد؟

داوری این افراد را شرح دهید مردم تمام ملیت ها غیر از اسرائیل – امت ها

یهودیان –

کسانی که بشارت را می شنوند و آن را رد می کنند –

بپرسید

آیا سوال دیگری در مورد داوری نهایی دارید؟

کاربرد

چرا این حقایق برای ما اهمیت دارند؟

اول – ترس از خدا چیست؟

دوم – این مطلوب چگونه مرا از مسئولیت هایم آگاه می کند؟

سوم – چگونه باید به خاطر نجاتم شادی کنم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، برای نجاتم از تو ممنونم. به من کمک کن تا با آگاهی از مسئولیت هایم، با انگیزه زندگی ای کنم که به دیگران نیز فیض بی نظیر تو را بگوید

آیه کلیدی

Study Topics