پایه ریزی قوی

ثمره توبهزمانی که تلاش می‌کنیم به خدا ایمان داشته باشیم، اما دست از گناه بر نداریم، منجر به دورویی و ظاهرسازی می شود. زمانی که تلاش می کنیم دست از گناه برداریم، بدون اینکه به خدا ایمان داشته باشیم، منجر به شکست و نا امیدی می شود. توبه آماده سازی قلبمان برای خدا است. خدا می بایست اول تمامی باقیمانده ها را پاک‌ کند تا بتواند دانه خوب بکارد، دانه ای که ثمره خوب تولید خواهد کرد

توبه باید ثمره داشته باشد

آیا باید قادر به دیدن شواهد تغییر در زندگی مردم باشیم؟

چگونه

چگونه یک درخت (انسان) خوب را تشخیص می دهیم؟

در صورتی که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده باشید هم نیاز به توبه و تولید ثمره خوب دارید؟

ما برای انجام چه کاری خلق شده ایم؟

به یاد داشته باشید که انجام کارهای خوب ما را نجات نمی دهد، بلکه ما نجات یافتیم که کارهای خوب انجام دهیم

راه رفتن در نور به چه معناست؟

ثمره راه رفتن در نور چیست؟

داشتن یک قلب پر از شکرگزاری و عشق به خداوند اهمیت دارد، بدون در نظر گرفتن اینکه همه گناهان و یا فقط تعدادی از گناهان ما بخشیده شده اند

در مورد لطف و بخشش خداوند چه احساسی دارید؟

روح چه ثمره ای تولید می کند؟

توبه کردن از چی؟

هشدار چه چیزی هست؟

ما چگونه پاک می شویم، مقدس می شویم و به سمت درستی می رویم؟

بپرسید

از زمان توبه و دریافت بخشش خدا، شاهد رشد چه نوع ثمره ای در زندگیتان بوده اید؟

کاربرد

آیا دوست دارید پر ثمر تر باشید؟
برای افزایش ثمره زندگیتان، چه کاری می توانید انجام دهید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، من با قلبی باز امروز نزد تو می آیم. من از تمامی گناهانم توبه می کنم، و شکرگزار بخشش و کمک تو برای پرثمر شدنم هستم

آیه کلیدی

Study Topics