هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

ماموریت بزرگماموریت عیسی مسیح

پس عیسی مسیح بطرف آنان آمد و گفت: تمامی قدرت آسمان و زمین به من داده شده است، پس بروید و تمامی قومها را شاگرد سازید و در نام پدر، پسر، روح القدس غسل تعمید دهید

فرستادن

چرا فرستاده شدن برای مردم اهمیت دارد؟

پیش از اینکه شاگردان عیسی مسیح فرستاده شوند، چگونه آماده شدند و به آنها اقتدار داده شد؟

کجا

عیسی مسیح خبر خوش را به کجا برد؟

عیسی مسیح چگونه به شاگردانش قدرت داد تا فرستاده شوند؟

چرا

هدف عیسی مسیح از فرا خواندن شاگردانش چه بود؟

چگونه؟

عیسی مسیح چگونه ما را برای شاگرد ساختن دیگران هدایت می کند؟

عیسی مسیح به شاگردانش چه وعده ای داد؟

از یک دوست بپرسید

چه عواملی می تواند ما را از ماموریت بزرگ خدا گمراه کند؟

کاربرد

شما چه واکنشی به ماموریت عیسی مسیح دارید؟ و چگونه می‌توانید آنرا بخشی از شیوه زندگیتان کنید؟

دعا

خدایا، لطفا به من کمک کن تا خبر خوش درباره آن چه که تو برای من انجام داده ای را به دیگران اعلام کنم. به من کمک کن تا بتوانم تمامی قوم ها را شاگرد سازم، به خصوص در جایی که زندگی‌می کنم

آیه کلیدی