شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

پسر گمشده


عشق پدر

عیسی مسیح داستان پسر گمشده را گفت تا میزان عشق خود به ما را نشان دهد، همچنین میزان تمایلش برای پذیرفتن ما زمانی که به سمت او می رویم.

پسر راه خود را می رود

پسر کوچکتر چه شخصیتی داشت؟

پسر کوچکتر چه کار کرد؟ چه اتفاقی برای او افتاد؟

پسر به خود آمد

چرا او‌ تصمیم گرفت به خانه و خانه پدرش برود؟

چه “گناهی” را پسر نسبت به پدر خود و آسمان مرتکب شده بود؟

انتظار داشت چگونه از او‌ در خانه استقبال کنند؟

دوباره پذیرفته شدن به عنوان پسر

پسر پس از اینکه متوجه شد مرتکب گناه شده چه کرد؟

آیا پدر، پسر خود را پذیرفت؟ چگونه ما این را می دانیم؟

نظر شما در مورد پدر چیست؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان در مورد پذیرفته شدن از طرف خدا و بخشش او را به اشتراک بگذارید؟

نظر شما در مورد این داستان چیست؟

آیا این داستان شبیه زندگی حقیقی ما هم هست؟

کاربرد

چگونه میتوانیم به سمت خداوند بازگردیم؟

آیا دوست دارید این گونه بخشش را دریافت کنید؟

نمونه دعا

ای پدر آسمانی، شکرگزارت هستم که عاشقم هستی. اینکه همیشه آماده بخشیدنم و پذیرفتنم به عنوان فرزندت هستی.
عشق تو بی نظیره!

آیه کلیدی

Study Tags.