رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

ذهن


افکار خدا را پذیرفتن

کلام خدا مطالب زیادی در مورد ذهن و افکار ما می گوید. همانطور که خداوند به ما زندگی تازه بخشیده، به ما شیوه تازه فکر کردن نیز بخشیده است. ما می بایست به حقیقت خدا اجازه دهیم که شیوه تفکر و زندگی ما را مشخص کند

تفکرت را تغییر بده

آن چیزی که ما را کنترل می کند، چگونه بر افکار ما تاثیر می گذارد؟

خدا چگونه ما را تغییر می دهد؟ ما باید چه کار کنیم؟

خداوند چه چیزی به ما برای کمک به تفکر ما بخشیده است؟

افکار خدا

تفاوت تفکرات خداوند و تفکرات ما چیست؟

افکار خدا در مورد ما چیست؟

تفکر خوب

چرا نباید نگران باشیم؟

زمانی که‌ همانند خدا تفکر کنیم، آرامش او را خواهیم داشت و خواست او را متوجه خواهیم شد

آیه های زیر را با مسائلی که باید در موردشان تفکر کنیم مطابقت دهید

آسمان، ابدیت

کلام خدا

نوید خدا

دیگران

تشویق و دلگرم کردن دیگران

چیزهای خوب

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان در مورد تغییر تفکرتان به اشتراک بگذارید؟

برای جلوگیری از تفکر اشتباه چه کاری می توانید انجام دهید؟

کاربرد

چه بخشی از تفکرتان را می بایست تغییر دهید؟

چه آیه ای را می توانید در زمینه هایی که نیاز به تغییر افکارتان دارید به کار ببرید؟

نمونه دعا

خداوند پدر، شکرت می کنم که به من زندگی تازه و شیوه تازه تفکر بخشیدی. لطفا به من‌ کمک کن تا مادامی که کلام تو را می آموزم طرز تفکرم را تغییر دهم

آیه کلیدی

Study Topics